styczeń 2014 - EKRA „Europejska Kooperacja na Rzecz Aktywizacji”

Styczeń stanowił ostateczne zamknięcie projektu EKRA, który został stworzony jako odpowiedź na potrzebę wsparcia ludzi stawiających pierwsze kroki  na rynku pracy, a znajdujących się w dodatkowo trudnej sytuacji,  bo wymajającej pomocy socjalnej i integracji społecznej. Dzięki niemu młodzież miała możliwość ukierunkowania swojego rozwoju osobistego i zawodowego, co odbywało się za pomocą innowacyjnych metod w międzynarodowym środowisku. Punktem kluczowym projektu było zdobywanie doświadczeń zawodowych w Niemczech.

Dnia 31.01.2014 odbyła się konferencja podsumowująca, na której to został zaprezentowany przebieg realizacji projektu, jego rezultaty oraz osiągnięte cele projektowe. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy z pierwszego oraz z drugiego cyklu projektowego, przedstawiciele instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego, placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz wiele innych osób zainteresowanych rezultatami projektu. W sumie swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 120 gości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do sukcesu naszego projektu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem przebiegu konferencji, jak i samego projektu oraz z innymi materiałami projektowymi, które dostępne są na stronie: http://www.ekra.fundacja-faveo.pl/.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


TraWi 2014

Rok 2014 stanowi kluczowy okres realizacji projektu TraWi: „Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury szkolnego systemu edukacji zawodowej”, którego celem jest zbadanie zapotrzebowania na pracowników sektora chemicznego w Polsce i w Czechach, a następnie stworzenie na podstawie zebranych danych zorientowanych na praktykę konceptów pedagogicznych. Kolejnym krokiem będzie przetestowanie wypracowanych koncepcji w warunkach rzeczywistych w szkołach i u przedsiębiorców.

W roku 2014 miały miejsce 2 spotkania projektowe u naszych zagranicznych partnerów (w Dreźnie u partnera Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe mbH oraz w Brnie w szkole Střední průmyslová škola chemická), na których to zostały wyjaśnione kwestie związane z różnicami programowymi, wynikającymi m.in. z niedawno wprowadzonych w Polsce i Czechach narodowych reform kształcenia zawodowego, z Europejskimi i Narodowymi Ramami Kwalifikacyjnymi, różnicami systemowymi, np. funkcjonowaniem dualnego systemu kształcenia w Niemczech.

Następnym etapem było skonstruowanie ankiety dla pracodawców, dzięki której mogły zostać stworzone profile zapotrzebowania na pracowników w sektorze chemicznym. Na podstawie tychże profilów mogą teraz zostać wypracowane koncepcje pedagogiczne odpowiadające wymaganiom współczesnej gospodarki rynkowej. Od września rozpocznie się faza testowania projektu. Dlatego też na ten miesiąc zaplanowane jest kolejne spotkanie projektowe, tym razem w Polsce w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

Więcej informacji o projekcie: http://trawi.fundacja-faveo.pl/.


MOBA - Mobilni bez Barier

Fundacja „Faveo” podjęła w Polsce realizację projektu „Mobilni bez Barier – MOBA”, którego inicjatorem jest QFC GmbH. Działania zakładają terapię zawodowo-społeczną niepełnosprawnych osób dorosłych, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy. Poprzez zagraniczne warsztaty zawodowe uczestnicy nie tylko nabywają nowe umiejętności, ale także doświadczają nowego środowiska kulturowego i uczą się komunikować w obcym języku, co ułatwia ich reintegrację zawodową. Zagraniczny wyjazd poprzedza gruntowne przygotowanie w kraju w formie zajęć socjoterapeutycznych i międzykulturowych, pozwalających przełamać barierę mentalną i osobowościową.   

W 2012 roku Fundacja „Faveo” nawiązała współpracę z Gminą Byczyna na Opolszczyźnie, dzięki której grupy uczestników niemieckich przyjeżdżają do Polski i objęte są wsparciem Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. Warsztatom zawodowym towarzyszy program kulturowy i nauka języka polskiego. Druga grupa beneficjentów projektu MOBA uczęszcza do „szkoły produkcyjnej” w Danii, która to szkoła jest formą integrowania zawodowego osób defaworyzowanych.

 Dodatkowym elementem projektu MOBA jest międzynarodowa wymiana doświadczeń specjalistów pracujących na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Uczestniczą oni w konferencjach i podróżach studyjnych, dzięki którym następuje przepływ informacji i wykorzystywanie najlepszych rozwiązań poszczególnych krajów, a poprzez to ujednolicanie standardów pracy na poziomie ogólnoeuropejskim.

Obecnie trwają prace redakcyjne nad dwujęzyczną broszurą, dokumentującą przebieg oraz efekty międzynarodowego projektu MOBA. Po ostatecznym wydaniu broszury zostanie ona udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie Fundacji Faveo.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 MILENA 2014

W okresie październik 2011 – wrzesień 2014 Fundacja "Faveo" wspierała realizację projektu MILENA, który wpisywał się swoimi działaniami we wdrażanie idei umiędzynaradawiania kształcenia zawodowego. Dzięki miesięcznym zagranicznym praktykom młodzi Niemcy pozyskiwali nowe horyzonty wykonywania wybranego przez siebie zawodu, nabywali kompetencje językowe i międzykulturowe i konfrontowali się z warunkami życia i pracy w innym kraju. Fundacja zorganizowała w ramach projektu praktyki zawodowe dla kilku młodych pracowników niemieckich, co odbyło się dzięki współpracy z takimi przedsiębiorstwami jak Deichmann Logistick, WEPA Polska, Politechnika Wrocławska, Espotel Poland Sp. z o.o. oraz Pure Biologics Sp. z o. o. Serdecznie dziękujemy bezpośrednim opiekunom i przełożonym praktykantów, gdyż od ich zaangażowania, cierpliwości i zrozumienia dla podopiecznych w dużym stopniu zależało powodzenie przedsięwzięcia. Ewaluacja projektu wykazała dużą efektywność tego typu działań dla dalszego rozwoju zawodowego i osobistego uczestników.

Na przełomie lipca i sierpnia 2014 r.miały miejsce trzytygodniowe staże dwóch niemieckich praktykantek we Wrocławskim Parku Technologicznym. Jedna z praktykantek miała okazję poznać realia pracy administracyjnej i rekrutacyjnej, a druga przebieg procesów biochemicznych w laboratorium badawczo-rozwojowym. Obie uczestniczki projektu powróciły do Niemiec z bogatym bagażem doświadczeń i zapałem do dalszej pracy zarówno nad swoimi umiejętnościami językowymi, jak i kompetencjami zawodowymi.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 


Euro Tender Ponits 2014 - międzynarodowe spotkanie młodzieży ośrodka edukacyjnego Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH 

Krótka charakterystyka projektu

"EuroTenderPoints" jednoczy młodzież z Niemiec, Czech, Polski i Rumunii. W ramach projektu grupa 48 uczestników podjęło się takich tematów jak różne modele życia, aktualne wyzwania w Europie, czy pokonywanie własnych oraz społecznych barier.

Młodzi dorośli między 16 a 24 rokiem życia pochodzą z państw, w których w ostatnich dziesięcioleciach miały miejsce liczne przełomowe momenty i  procesy transformacyjne w obszarze politycznym,  społecznym oraz ekonomicznym.

"EuroTenderPoints" poprzez pracę warsztatową ma na celu działania zorientowane zarówno na produkt, jak i sam proces, by w ten sposób uzyskać długofalowe wyniki: filmowe, fotograficzne i choreograficzne produkcje i prezentacje młodzieży, które za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych zostaną udostępnione szerokiej publiczności. Także działania w ramach wolnego czasu służą indywidualnemu rozważeniu szans, wizji i modeli życia, a także samego współistnienia w dzisiejszej Europie.

Aktywna partycypacja uczestników na wszystkich etapach projektu (praca warsztatowa, animacja językowa, codzienna ewaluacja, współtworzenie programu, wyprawy naukowe i wycieczki po miastach) stanowią  integralną część owego przedsięwzięcia.

Okres trwania oraz miejsce realizacji projektu

Młodzież, liderzy projektu, pośrednik językowy, prowadzący warsztaty zostali zakwaterowani na czas realizacji projektu od 06. do 16. października 2014 roku w Saksonii Anhalt (Niemcy) w ośrodku edukacyjnym Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH, który dysponuje dużą ilością pokoi usytuowanych w spokojnej okolicy. Ośrodek zapewnił także pełne wyżywienie; posiada on dobrze wyposażoną kuchnię gastronomiczną z wykwalifikowanym personelem oraz ponadnarodową kartą dań.

Organizacje biorące udział w projekcie

  • Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH (Niemcy)
  • Vyssi odborna skola a Stredni skola, Varnsdorf, prispevkova organizace (Czechy)
  • Fundacja Faveo (Polska)
  • ASOCIATIA GREEN EVOLUTION (Rumunia)

Wrażenia uczestników projektu

Dokonania uczestników projektu oraz ich wrażenia z warsztatów dokumentuje jeden z wypracowanych efektów projektu – pamiętnik w formie bloga, którego link znajdziecie Państwo poniżej.

Gorąco zachęcamy do odwiedzin strony internetowej projektu EuroTenderPoints:

http://eurotender.wordpress.com/

Kilka komentarzy polskich uczestników projektu:

W dniach 6-16 października uczestniczyłam wraz z innymi uczniami z naszego powiatu w projekcie EuroTenderPoints, w ramach którego spotkałam się z blisko czterdziestoma osobami z Polski, Czech, Rumunii i Niemiec. Podczas pobytu w Magdeburgu mieliśmy możliwość wzięcia udziału w jednym z czterech warsztatów: tanecznych, filmowych, fotograficznych i z blogowania. Oprócz wiedzy i umiejętności nabytych przeze mnie podczas kursu fotograficznego, miałam też wspaniałą możliwość polepszenia swojego angielskiego, a także zobaczenia wielu niebanalnych miejsc podczas zwiedzania Magdeburga, Berlina i Lipska. Według mnie najlepszym aspektem tej wymiany była jednak możliwość poznania ludzi z innych krajów, a także ich tradycji, języka i kultury.

Projekt ten był dla mnie świetnym doświadczeniem i mam nadzieje, że uda mi się w przyszłości również wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu.

Martyna, klasa II I LO


Jestem naprawdę zadowolona z wycieczki, poznałam  wielu ciekawych ludzi, zwiedziłam Magdeburg, Lipsk i Berlin a co najważniejsze nauczyłam się wiele o innych krajach. Te dziesięć dni, które spędziłam w Niemczech minęły zdecydowanie za szybko i gdybym tylko mogła, zostałabym tam na dłużej.

Beata, klasa I I LO


Podczas pobytu w Magdeburgu w ramach projektu EuroTenderPoints uczestniczyłam w warsztatach filmowych. Zajęcia te pokazały mi, że przy odrobinie kreatywności oraz współpracy z otwartymi, pomysłowymi ludźmi nie można narzekać na brak dobrej zabawy (…).TO BYŁO EKSCYTUJĄCE PRZEŻYCIE I NIESAMOWITA PRZYGODA!

Olena, klasa II I LO

 


Wolontariat - Why not?

Wolontariat? Co to konkretnie oznacza?

Dlaczego warto się w niego włączyć?

Dlaczego fakt, że ludzie są różni, może coś znaczyć?

Czy wielokulturowe otoczenie może być ważne?

W grudniu br. Fundacja „Faveo” zrealizowała cykl warsztatów pt. „ Wolontariat – Why not?”. Spotkania dotyczyły idei wolontariatu i możliwości zaangażowania się w pomoc innym ludziom, co połączone zostało z kwestią różnorodności i wielokulturowości społecznej.

Uczestnikami projektu byli młodzi ludzie z Dolnego Śląska, którzy pracowali w dwóch grupach wiekowych: studenckiej i uczniowskiej.

Do uczestników dotarliśmy poprzez informację na stronie Fundacji „Faveo” i akcję plakatową, a także dzięki współpracy z dolnośląskimi placówkami edukacyjnymi.

Warsztaty składały się z trzech części i były okazją, by dowiedzieć się, co kryje się za pojęciem wolontariatu i jaka idea mu przyświeca, co daje wolontariat samym wolontariuszom i dlaczego tak wiele osób angażuje się w bezinteresowną pomoc innym. Warsztaty miały na celu ponadto propagowanie edukacji międzykulturowej i wartości, jaką jest różnorodność społeczna, w bardzo różnych obszarach.

Uczestnicy poprzez różnego rodzaju interaktywne ćwiczenia, symulacje oraz dyskusje poszerzali swoje horyzonty postrzegania zjawisk społecznych, poznając pojęcie wolontariatu oraz różnorodności, wartość dodaną pracy w heterogenicznej grupie, pojęcie kultury i wielokulturowości, a także oddziaływanie stereotypów i strachu przed obcością. Wiedza ta stanowiła podłoże do dalszego pogłębiania tematyki wolontariatu: jakie są obszary działalności wolontaryjnej, czym jest wolontariat sformalizowany, czym jest porozumienie wolontariacie, jakie organizacje pozarządowe działają na terenie Dolnego Śląska i Polski, czym jest i jak funkcjonuje Wolontariat Europejski.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy wypracowali w grupach konspekty akcji/działalności wolontariackich w ich lokalnym otoczeniu, odwołując się do omówionych wcześniej zagadnień i problemów społecznych.

Dziękujemy obu grupom za zaangażowanie, pomysły i impulsy do dalszych działań.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą broszurą informacyjną podsumowującą tematykę warsztatów z najciekawszymi pomysłami uczestników na lokalne działania i przykładami dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że będzie ona inspiracją do włączenia się w aktywność społeczną i samorealizację poprzez pomoc innym.

 

 

Zachęcamy również do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów.

 

Projekt  finansowany jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

KONTAKT

Fundacja Kształcenia Zawodowego
i Międzykulturowego "Faveo"

ul. A. Kmicica 56
54-514 Wrocław
tel.  0048 500 543 614
http://fundacja-faveo.pl/

info[at]fundacja-faveo.pl


NIP 894 292 01 76
Regon 020607933

Nr konta bankowego:
BZ WBK
46 1090 1522 0000 0001 3185 7733

CERTYFIKOWANA
FUNDACJA

Certyfikat dla Faveo